Date of publication: 23.05.2018 11:05
Date of changing: 23.05.2018 11:08

Шағын бизнесі субъектілері үшін Арнаулы салық режимі  (678-707 баптар)

Салық кодексімен қарастырылды:

Патент негізіндегі АСР сақталады, сонымен қатар, осы режимді қолдану барысында:

 1. әлеуметтік салық жойылады;
 2.  сауда қызметін жүзеге асыратын тұлғалардың қолма-қол ақша айналымы үшін қолданылатын 2% мөлшерінде белгіленген ставканы қоспағанда, жеке табыс салығының ставкасы 1% мөлшерінде белгіленеді;
 3. патентті қолдануға рұқсат етілген іс-шаралардың шектеулі тізбесі. 2020 жылдан енгізілді.

Патентке рұқсат етілген іс-шаралар тізбесін қалыптастыру критерийі жалдамалы жұмыс күшін жұмсамайтын және «үлкен» табыс үшін әлеуетті қарастырмайтын қызметті анықтау болып табылады, сондықтан сауда осы тізімге кірмейді

   Оңайлатылған декларация негізінде АСР сақтау:

1) біріңғай (заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін) кірістер көлеміне (2044 есе ең төменгі жалақы, 2018 жылы – жартыжылдыққа 57,8 млн. теңге) және қызметкерлердің саны (30 адамнан аспайтын)шегінің бекітілуі;

2) ставкаларды сақтау (шегерімдерді ескермегендегі табыстың 3%), сондай-ақ қолданыстағы шектеулер, оның ішінде қызмет түрі бойынша;

3) осы арнаулы салық режимін қолданатын тұлғалармен,ар ай сайынғы әлеуметтік төлемдер сомасынан (міндетті зейнетақы жарналары, міндетті мамандандырылған зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік сақтандыруға арналған шегерімдер, 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыруға аударымдар) мұндай төлемдер оңайлатылған декларацияда (бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 1 рет) көрсету;

2018 жылдан бастап, тұрақты шегерімдерді қолодану арқылы АСР енгізу:

1) егер салық төлеуші ​​қызметтің түрі бойынша белгіленген критерийлерге сай болса, құрылымдық бөлімшелердің болуына шектеу қою және т.б. болса, кірістер мен шығыстарды есепке алу негізінде жаңа салық режимін қолдану құқығы ерікті түрде беріледі.

2) шекті кіріс мөлшері мен максималды саны үшін жоғары (оңайлатылған декларациямен салыстырғанда) критерийлері белгіленді (12 260-еселі ең төмен жалақы мөлшері , 2018 жылы 346,8 млн. теңге в жылына және  50 жұмыскер, тиісінше);

3) (қолданыстағы оңайлатылған декларация мен патент негізінде режимдермен салыстырғанда) шығыстар сомасына азайтылған табысқа салық салу объектісі өзгерді

Бұл ретте салық кезеңінде салық төлеушінің Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде алынатын (алынған) барлық табыстары 690-691 баптарда көзделген ерекшеліктерді есепке ала отырып, кірістер құрамына кіреді.

Шығындардың келесі түрлері шегеріледі:

тауарлар сатып алу үшін;

257-бапқа сәйкес қызметкерлердің есептелген табыстары мен шегерімге жатқызылған жеке тұлғаларға төленетін басқа төлемдер туралы

   263-бапқа сәйкес шегерімге жатқызылуға жататын салық және бюджетке төленетін төлемдер үшін

244-бапқа сәйкес шегерімге жататын қызметтік бизнестің өтемақы сомасы.

4) корпоративтік және жеке табыс салығының жалпы белгіленген ставкаларын тиісінше 20% және 10% мөлшерінде қолданатын болады;

5) қолдану қарастырылған:

- ЖЖТ сомасының 30% мөлшерінде қосымша тұрақты ұстап қалу. Қосымша шегерімдерді қолданған кезде, шегерілетін, оның ішінде қосымша шегерімдерге жататын шығыстардың жалпы сомасы ЖЖТ-тың 70% аспауы тиіс;

- ЖТҚ-дан салық салынатын табысты 100%-ға азайту туралы нормалар (осыған ұқсас мөлшерде ЖТҚ-ты ұстап қалудан басқа);

АӨК субъектілері үшін Арнайы салық режимі

Жаңа салық кодексімен:

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер (АШӨӨ)  мен ауылшаруашылық кооперативтері үшін салықтың жекелеген түрлерін 70% төмендету есебінен АСР сақтау, бұл ретте:

1) Дүниежүзілік сауда ұйымының талаптарына сәйкес 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап есептелген ҚҚС сомасының 70%  -ынан босату.

 Балама ынталандыру шарасы ретінде Салық кодексінің 411-бабы ҚҚС-ны қосымша өтеуді қарастырады;

2) басқа салықтар бойынша ағымдағы жеңілдіктер (минус 70%) сақталды (КТС, ЖТС), әлеуметтік салық, мүлік салығы және көлік құралдары);

3) шетелдік заңды тұлғаларға, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға режимді қолдануға тыйым салуды қоспағанда;

4) АСР қолданылатын ауыл шаруашылығы кооперативтерінің қызмет түрлері бойынша шектеулер алынып тасталды. Осылайша, АСР ауылшаруашылық өнімдерін сақтау жөніндегі қызметті, сондай-ақ осындай өнімдерді сатып алу және сату жөніндегі іс-шаралармен бірге қолданылады;

   Бірыңғай жер салығын төлеу негізінде АСР-ны сақтау, бұл ретте:

 1.  шаруа немесе фермер қожалығының басшысына, мүшелеріне және қызметкерлеріне әлеуметтік салық алынып тасталады;
 2. жекелеген құжаттарды сақтау бойынша міндеттемені белгілеу арқылы режимді қолдануға басқа қызметті жүзеге асыруға тыйым салуды болдырмайды;
 3. норма қалпына келтірілді, оған сәйкес ЕЗН төлеушілер ауылшаруашылық өнімдерін сату бойынша айналымнан асатын ҚҚС есебін жүргізбеуге құқылы (тіркеу мақсаттары үшін минималды айналым. Салық төлеушінің ҚҚС төлеушісі болуға шешім қабылдаған жағдайда, мұндай салық төлеуші ​​жалпыға бірдей белгіленген тәртіпке сәйкес салық салынуға;
 4.  жеңілдетілген декларация негізінде режимге ұқсас, бірақ 0,5% төмен ставка бойынша, шығындарды ескерместен (2020 жылдан бастап) табыстың (айналымның) жер учаскесінің есептік құнының нысанына салық салудан өтуі. Инновациялар алдағы әмбебап декларацияны және Елбасының 45-ші қадамын - арнаулы салық режимдерін оңтайландыруды көздейтін 100 нақты қадамдармен байланысты - кірістер мен шығыстарды есепке алу режимдеріне көшу;
 5. осы арнаулы салық режимін қолданатын субъектілер әлеуметтік аударымдарды төлейді (міндетті зейнетақы жарналары, міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік сақтандыруға аударымдар, 2020 жылдан бастап міндетті әлеуметтік сақтандыруға аударымдар). мұндай төлемдердің бірыңғай жер салығын төлеушілерге арналған декларациясында көрсетілуі (жылына бір рет).

 

охранение СНР на основе  патента, при этом при применении данного режима:

 1. отменяется социальный налог;
 2. устанавливается ставка индивидуального подоходного налога в размере 1%, за исключением ставки, применяемой по наличным оборотам лицами, осуществляющими деятельность в сфере торговли, которая установлена в размере 2%;
 3. вводится с 2020г. ограниченный перечень видов деятельности, при осуществлении которых разрешено применять патент.

Критерий при формировании перечня видов деятельности, разрешенных по патенту, - определение видов деятельности, осуществление которых не предполагает использование наемного труда и потенциальное получение «больших» доходов, в связи с чем, торговля не включена в данный перечень.

сохранение СНР на основе упрощенной декларации с:

1) установлением единых  (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) пределов по размеру доходов (2 044-кратный минимальный размер заработной платы, в 2018 году - 57,8 млн. тенге в полугодие) и численности работников (не более 30 человек);

 2) сохранением ставки (3% от дохода без учета вычетов), а также действующих ограничений, в том числе по видам деятельности;

3) уплатой субъектами, применяющими данный специальный налоговый режим, сумм социальных платежей (обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, а также с 2020 г. - взносы на обязательное социальное медицинское страхование) ежемесячно, с отражением таких платежей в упрощенной декларации (1 раз по итогам полугодия);

введение с 2018 года СНР с использованием фиксированного вычета, при этом:

1) право применения нового режима налогообложения, основанного на ведении учета доходов и расходов, предоставляется на добровольной основе, при соответствии налогоплательщика установленным критериям по видам деятельности, ограничениям по наличию структурных подразделений и т.д.;

2) установлены более высокие (по сравнению с упрощенной декларацией) критерии по размерам предельного дохода и предельной численности (12 260-кратный минимальный размер заработной платы, в 2018 году 346,8 млн. тенге в год и 50 человек, соответственно);

3) изменен (по сравнению с действующими режимами на основе упрощенной декларации и патента) объект налогообложения на доходы, уменьшенные на сумму расходов.

При этом, в доходы включаются все доходы, подлежащие получению (полученные) налогоплательщиком в Республике Казахстан и за ее пределами в течение налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьями 690-691.

Вычету подлежат следующие виды расходов:

на приобретение товаров;

по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, подлежащим отнесению на вычеты в соответствии со статьей 257;

на уплату налогов и платежей в бюджет, подлежащих отнесению на вычеты в соответствии со статьей 263;

суммы компенсаций при служебных командировках, подлежащие отнесению на вычеты в соответствии со статьей 244.

4) будут применяться общеустановленные ставки корпоративного и индивидуального подоходных налогов в размере 20% и 10%, соответственно;

5) предусмотрено применение:

-  дополнительного фиксированного вычета в размере 30% от суммы СГД. При применении дополнительных вычетов общая сумма расходов, относимых на вычеты, включая дополнительные, не должна превышать 70% от СГД;

- нормы по уменьшению налогооблагаемого дохода на 100% от ФОТ (помимо вычета на ФОТ в аналогичном размере).

Специальные налоговые режимы для субъектов АПК

Новым Налоговым кодексом предусмотрено:

сохранение СНР для производителей сельскохозяйственной продукции (СХТП) и сельскохозяйственных кооперативов с уменьшением отдельных видов налогов на 70%, при этом:

 1. в соответствии с требованиями ВТО с 1 января 2018 года отменяется льгота по уменьшению на 70% исчисленных сумм НДС.

В качестве альтернативной меры стимулирования статьей 411 Налогового кодекса предусмотрен дополнительный зачет НДС;

 1. сохранены действующие льготы (минус 70%) по другим налогам (КПН, ИПН), социальный налог, налоги на имущество и транспортные средства);

        3) исключены ограничения для применения режима, за исключением запрета применения режима для иностранных юридических лиц, иностранцев и лиц без гражданства;

        4) исключены ограничения в видах деятельности сельхозкооперативов, на которые распространяется СНР. Так, СНР применяется наряду с деятельностью по хранению сельхозпродукции также и на деятельность по заготовке и сбыту такой продукции;

сохранение СНР на основе уплаты единого земельного налога, при этом:

 1.  отменяется социальный налог за главу, членов и работников крестьянских или фермерских хозяйств;
 2.  исключается запрет осуществления прочих видов деятельности при применении режима, с установлением обязательности ведения раздельного учета;
 3.  восстановлена норма, в соответствии с которой  плательщики ЕЗН вправе не вставать на учет по НДС при превышении оборотов по реализации сельскохозяйственной продукции «порога» (минимум оборота для целей постановки на учет). В случае, если налогоплательщик принял решение стать плательщиком НДС, то такой налогоплательщик должен перейти на налогообложение в общеустановленном порядке;
 4.  предусмотрен переход с налогообложения объекта в виде оценочной стоимости на земли на доходы (обороты) без учета расходов (с 2020г.), по аналогии с режимом на основе упрощенной декларации, но с более низкой ставкой в размере 0,5%. Нововведение связано с предстоящим введением всеобщего декларирования и 45-м шагом Плана нации - 100 конкретных шагов, которым предусмотрена оптимизация специальных налоговых режимов - переход на режимы с ведением учета доходов и расходов; 

субъекты, применяющие данный специальный налоговый режим будут уплачивать социальные платежи (обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, а также с 2020 г. - взносы на обязательное социальное медицинское страхование) ежемесячно, с отражением таких платежей в  декларации для плательщиков единого земельного налога (1 раз в год).