Жарияланған күні: 24.10.2018 14:43
Өзгертілген күні: 18.04.2019 09:54

              Электронды түрдегі қолжетімді мемлекеттік қызметтер

      Түркістан облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті, салық төлеушілердің назарына келесі кестеде ұсынылған мемлекеттік қызметтер   бойынша мына электрондық порталдар арқылы: (egov.kz, cabinet.salyk.kz, elicenze.kz, портал Астана-1) электронды түрде  мемлекеттік  қызмет алудың мүмкіндігі мен қолжетімділігін хабарлайды.

 №

 

Мемлекеттік қызметтердің атауы

сілтеме

1

«Жеке практикаменайналысатынадамретiндетiркеуесебiнеқою»

www.egov.kz

2

«Салықтөлеушілердітіркеу»

www.egov.kz

3

«Қосылғанқұнсалығынтөлеушілердітіркеуесебі»

www.cabinet.salyk.kz

4

«Электрондықсалықтөлеушіретіндетіркеуесебі»

www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

5

«Мұнайөнімдерініңжекелегентүрлерінөндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-ақакцизделетінөнімдердіңкейбіртүрлерін, авиациялықотын мен мазут өндірушілер мен импорттаушылардыңтауарларынадербессәйкестендірунөмірін (ДСН-код) беру»

www.cabinet.salyk.kz

6

«Темекіөнімдерініңөндірісіне лицензия беру»

www.elicenze.kz

7

«Этил спиртініңөндірісіне лицензия беру»

www.elicenze.kz

8

«Алкоголь өнімініңөндірісіне лицензия беру»

www.elicenze.kz

9

«Алкоголь өнімінөндіруаумағында оны сақтаужәнекөтермесаудадасатужөніндегіқызметтіқоспағанда, алкоголь өнімінсақтауғажәнекөтерме саудадасатуға лицензия беру

www.elicenze.kz

10

«Алкоголь өнімінөндіруаумағында оны сақтаужәнебөлшексаудадасатужөніндегіқызметтіқоспағанда, алкоголь өнімінсақтауғажәнебөлшексаудадасатуға лицензия беру»

www.elicenze.kz

11

«Есебімемлекеттіккірістерорганындажүргізілетінберешектіңжоқ (бар) екендігітуралымәлiметтердi беру»

www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

12

«Қазақстан Республикасыныңрезиденттігінрастау»

www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

13

«Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыранықоспағанда) есепкеалу-бақылаутаңбаларын беру»

www.cabinet.salyk.kz

14

«Темекібұйымдарынаакциздіктаңбалар беру»

www.cabinet.salyk.kz

15

«Салықесептілігінтабысетудітоқтататұру (ұзарту, қайтабастау)»

www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

16

«Салықесептілігінқабылдау»

www.cabinet.salyk.kz

17

«Салықесептілігінкерiқайтарыпалу»

www.cabinet.salyk.kz

18

«Салықтардың, бюджеткетөленетінбасқа да міндеттітөлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардыңтөленгенсомаларынесепкежатқызудыжәнеқайтарудыжүргізу»

www.egov.kz

19

«Бюджеттенқосылғанқұнсалығынқайтару»

www.cabinet.salyk.kz

20

«Еуразиялықэкономикалықодағындатауарлардыэкспорттау (импорттау) кезіндесалықнысандарынқабылдау»

www.cabinet.salyk.kz

21

«Әкімшінің (уақытшаәкімшінің, оңалтушы, уақытшажәнебанкроттықтыбасқарушының) қызметінжүзегеасыруқұқығынаүміткерадамдардыңбіліктілікемтиханынөткізу»

www.egov.kz

22

«Уәкілеттіэкономикалықоператорлардыңтізілімінеенгізу»

www.elicenze.kz

23

«Кеденөкілдерініңтізілімінеенгізу»

www.elicenze.kz

24

«Кедендіктасымалдаушылардыңтізілімінеенгізу»

www.elicenze.kz

25

«Тауарлардыкедендіктазарту»

портал Астана-1

26

«Уақытшасақтауқоймаларыиелерініңтізілімінеенгізу»

www.elicenze.kz

27

«Кеденқоймаларыиелерініңтізілімінеенгізу»

www.elicenze.kz

28

«Еркінқоймалариелерініңтізілімінеенгізу

www.elicenze.kz

29

«Бажсызсаудадүкендеріиелерініңтізілімінеенгізу»

www.elicenze.kz

30

«Бюджетпенесепайырысуларжай-күйітуралы, сондай-ақәлеуметтіктөлемдербойыншажекешоттынанүзіндікөшірме беру»

www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

ҚР мемлекеттік кірістер органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер регламенттері туралы ақпарат келесі көрсетілген сілтемеде:

http://kgd.gov.kz/ru/content/reglamenty-gosudarstvennyh-uslug.

 

 Түркістан облысы бойынша

Мемлекеттік кірістер департаменті.