Жарияланған күні: 23.05.2018 09:58
Өзгертілген күні: 23.05.2018 09:59

Сборы, глава 68 (статьи 550-554)

Сборы включены в одну главу с объединением их в две группы - регистрационные сборы и сборы за выдачу разрешительных документов.

Исключен сбор с аукционных продаж, поскольку при его взимании государством (государственными органами) не осуществлялись какие-либо действия (государственные услуги, выдача документов). При этом остальные все сборы взимаются за осуществление государственными органами регистрационных действий или действий по выдаче разрешений.

Установлены новые сборы за выдачу разрешений для банков и страховых организаций.

Включена льгота для Фонда проблемных кредитов по регистрационному сбору (за регистрацию обременений на недвижимое имущество и регистрацию залога движимого имущества).

 Платы, глава 69 (статьи 559-606)

Выведена из лицензионного сбора ежегодная уплата субъектами игорного бизнеса и лицами, осуществляющими реализацию и хранение алкогольной продукции (опт, розница), в виде платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности. При этом разделены ставки для городов Астана и Алматы, областных центров от городов областного значения.

Алымдар, 68 тарау (550-554 баптар)

Алымдар бір тарауға енгізілді, оларды екі топқа біріктіре отырып – тіркеу алымдары мен рұқсат беру құжаттарын беру үшін алымдар.

Аукциондық сатулардан алым алынып тасталды, себебі, оны алу барысында мемлекетпен (мемлекеттік органдармен) қандай да бір іс-әрекет жүзеге асырылмайтын (мемлекеттік қызмет көрсетулер, құжаттарды беру). Бұл ретте қалған барлық алымдар мемлекеттік органдармен тіркеу әрекеттерін немесе рұқста беру бойынша қызметтерді жүзеге асырғаны үшін алынды.

Банктерге мен сақтандыру ұйымдарына рұқсаттар бергені үшін жаңа алымдар белгіленді.

Тіркеу алымы бойынша Проблемалы несиелер қоры үшін жеңілдік қосылды (жылжымайтын мүлікке құқық ауыртпалығын және жылжымалы мүлік кепілін тіркегені үшін).

Төлемақылар, 69-тарау (559-606 баптар)

Жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы түрінде ойын бизнесі субъектілері және алкоголь өнімін сақтау және өткізуді (көтерме және бөлшек) жүзеге асыратын тұлғалармен жыл сайын төленетін лицензиялық алымна шығарылып тасталынды. 

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы. Жаңа объект қосылды - пайдалы қатты қазбаларды барлауға немесе өндіруге арналған лицензия негізінде берілген жер қойнауы учаскесі. Төлемақы мөлшерлемесі лицензияныі іс-әрекетінің мерзіміне байланысты көтеріледі.

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы. Салық тексерістері жойылды. Мемлекеттік кірістер органдары бақылауды жүзеге асыру  мақсатында үәкілетті органға төлемақы бойынша салық есептілігі нысандарынан мәліметтерді береді.  Уәкілетті орган (экологтар) мемлекеттік кірістер органдары Қаржы министрлігімен белгілеген нысан бойынша және тәртіппен нақты эмиссия көлемдерінің декларацияланған эмиссия көлемдерінен асып кету туралы мәліметті қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органнің кеісуімен береді. Мәліметтер негізінде мемлекетттік кірістер органдарымен хабарлама қойылады, төлемақы есептеледі және оны өндіру жүзеге асырылады.

Радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін төлемақы. 2021 жылдан бастап ұялы байланыс бойынша төлемақы мөлшерлемесі өзгертілді (Төлемақы мөлшерлемесі 2850 және 2650 АЕК орнына – 2300 АЕК).

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы. Мынадай бөлікте норма нақтыланды, төлемақы жарнама объектісі үшін емес, оны орналастыру жағының (көрнекі) ауданына байланысты алынады (көрнекі) бұрын Салық кодексінің 529-бабымен белгіленген болатын.

Кеме су жолдарын пайдалағаны үшін алынатын төлемақы алынып тасталды, өйткені, мемлекеттің рұқсатын алуды талап етпейді. Осыған байланысты, төлемақыны белгілеу принципіне сәйкес келмейді – сонымен бірге төлемақыны өндіруге кететін әкімшілендіру шығындары түсімдер сомасынан әлдеқайда

Мемлекеттік баж (607-623 баптар)

Тұрғылықты жерін тіркегені үшін төленетін мемлекеттік баж алынып тасталды.

Мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгілерінің (бұдан әрі  - МТНБ) дубликатының бірлігін бергені үшін төленетін мемлекетттік баж төмендетілді және сақтауда 30 күннен аспайтын уақытта болған МТНБ мемлекеттік баждан босатылды.